گاز هیدروژن Hydrogen

گاز هیدروژن

هیدروژن سبکترین عنصر در جهان است و بیش از دیگر عناصر در جهان بصورت آزاد یافت میشود.عنصر هیدروژن با بیشتر عناصر می تواند ترکیب شود و می توان آن را در آب،تمامی ترکیبهای آلی و موجودات زنده پیدا کرد.این عنصر در واکنش اسید وقلیایی در بسیاری واکنشها با داد و ستد پروتون میان ماده حل شدنی و حلال نقش مهمی را ایفا می کند.هیدروژن به عنوان ساده ترین عنصر شناخته شده در دانش نظری بسیار کاربرد دارد. ادامه خواندن “گاز هیدروژن Hydrogen”